Laboratórium farmakokinetiky

O laboratóriu

Laboratórium farmakokinetiky sa venuje dvom hlavným smerom vedecko-výskumných aktivít. V prvom rade ide o vývoj analytických metód a ich aplikácii do predklinického, resp. klinického výskumu. Laboratórium je vybavené dvomi hmotnostnými spektrometrami s trojitým kvadrupólom, ktoré sú zapojené s kvapalinovým, resp. plynovým chromatografom. Takéto prístrojové vybavenie nám umožňuje analýzy látok na nízkych koncentračných úrovniach (ng – pg/mL vzorky) ako aj možnosť analýz látok naprieč celým spektrom polarity. Náš výskum sa zameriava predovšetkým na farmakokinetické a toxikologické analýzy liečiv a ich metabolitov v biologických vzorkách ako je krv, plazma či moč. Vyvinuté analytické metódy sú validované podľa aktuálne platných predpisov (Guideline on bioanalytical method validation – EMA, Bioanalytical Method Validation – FDA) a následne aplikované v rôznych štúdiách a projektoch.

Ďalšou vedecko-výskumnou aktivitou sú cielené metabolomické analýzy biologických vzoriek. V našom laboratóriu máme zavedené a optimalizované metódy pomocou komerčne dostupných kitov od spoločnosti Biocrates Life Science AG (Rakúsko) na metabolomické analýzy rôznych biologických matríc ako sú krv, plazma, moč, CSF, bunkové kultúry alebo tkanivá. Metabolomickými analýzami sme schopní kvantifikovať analyty (metabolity) pokrývajúce široké spektrum biologicky významných skupín látok ako sú aminokyseliny, biogénne amíny, acylkarnitíny, glycerofosfolipidy, sfingomyelíny, žlčové kyseliny (primárne a sekundárne, resp. konjugované a nekonjugované) a steroidné hormóny – glukortikoidy, mineralokortikoidy, androgény, estrogény a progesteróny. 

Okrem samotných analýz poskytujeme poradenstvo a konzultácie pri počiatočnom návrhu farmakokinetických a toxikologických analýz ako aj pri dizajne metabolomických štúdií. V spolupráci s Laboratóriom bioinformatiky a bioštatistiky sa podieľame na samotnom spracovaní a vyhodnocovaní metabolomických dát a biologickej interpretácii výsledkov.

Zamestnanci

 • Vedúci laboratória:
  PharmDr. Martin Kertys, PhD.
  martin.kertys@uniba.sk
  043/2633 631

 • Vedecko-výskumní pracovníci:
  Mgr. Matúš Dohál, PhD.
  PharmDr. Michaela Krivošová, PhD.
  PharmDr. Nela Žideková, PhD.

 • Doktorandi:
  Mgr. Kristián Pršo

Služby

Laboratórium poskytuje taktiež služby a spoluprácu na komerčnej báze. Ide predovšetkým o cielené metabolomické analýzy pomocou kitov od spoločnosti Biocrates. Taktiež je možné kvantitatívne analyzovať liečivá či iné exogénne a endogénne analyty v biologických vzorkách (krv, plazma, moč, tkanivá, bunkové kultúry a iné). Výhodou je možnosť optimalizácie analytických metód na základe požiadavky (detekčný limit, množstvo vzorky, simultánne analýzy viacerých analytov, atď.). V prípade záujmu a doplňujúcich otázok nás môžete kontaktovať e-mailom: martin.kertys@uniba.sk

Videoprehliadka

Prezrite si videoprehliadku nášho Laboratórium farmakokinetiky.

Infraštruktúra laboratória

Laboratórium farmakokinetiky je vybavené hmotnostným spektrometerom s trojitým kvadrupólom s kvapalinovým chromatografom (Xevo TQ-S s Acquity 2D UHPLC, Waters) a hmotnostným spektrometerom s trojitým kvadrupólom s plynovým chromatografom (Scion TQ a 456 GC, Bruker). 

Laboratórium je navyše vybavené celou radou prístrojov a inštrumentov nevyhnutných pre prácu ako je napríklad zariadenie na SPE predúpravy vzoriek (Positive pressure-96 processor, Waters), vákuový koncentrátor vzoriek (Concentrator plus, Eppendorf), dusíkový koncentrátor vzoriek (Minivap Gemini, Porvair) a iné.

Virtuálna prehliadka

Predstavujeme vám virtuálnu prehliadku nášho moderného Laboratórium farmakokinetiky.

Riešené projekty

 1. APVV-18-0084 „Rezistencia na antituberkulotiká – nové možnosti jej detekcie a terapeutického manažment.“

 2. VEGA 1/0081/20 „Monitoring účinnosti antiagregačnej a antikoagulačnej liečby.“

 3. VEGA 1/0255/18 „Analýza hladín liečiv a laboratórnych markerov pri vybraných psychiatrických ochoreniach.“

Najvýznamnejšie publikácie

Kertys M, Krivosova M, Ondrejka I, Hrtanek I, Tonhajzerova I, Mokry J. Simultaneous determination offluoxetine, venlafaxine, vortioxetine and their active metabolites in human plasma by LC-MS/MS using one-step sample preparation procedure. Journal of Pharamceutical and Biomedical Analysis, Volume 181, 2020, Article number 113098. DOI: 10.1016/j.jpba.2020.113098.

Kertys M, Urbanova A, Mokry J. Determination of phosphodiesterase inhibitors tadalafil, roflumilast and roflumilast N-Oxide using LC-MS in guinea pig plasma. Journal of Chromatographic Science, Volume 56, Issue 10, 2018, pages 948-954. DOI: 10.1093/chromsci/bmy072.

Zidekova N, Nemcek A, Sutovska M, Mokry J, Kertys M. Development of sensitive and high throughput liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for quantification of haloperidol in human plasma with phospholipid removal pretreatment. Journal of Analytical Toxicology, 2020, bkaa124 DOI: 10.1093/jat/bkaa124.

Kertys M, Kosutova P, Mokra D, Mokry J. Development of rapid and high-throughput LC-MS/MS method for quantification of olprinone in rabbit plasma. Biomedical Chromatography, Volume 33, Issue 10, 2019, Article number e4620. DOI: 10.1002/bmc.4620.

Kertys M, Urbanova A, Mestanik M, Tonhajzerova I, Mokry J. Simultaneous determination of total cortisol and cortisone in human plasma by liquid chromatography-tandem mass spectrometry: method development, validation and preliminary clinical application. Current Pharmaceutical Analysis, Volume 15, Issue 4, 2019, Pages 363-370DOI: 10.2174/1573412914666180427094811.

Galba J, Piestansky J, Kovac A, Olesova D, Cehlar O, Kertys M, Kozlik P, Chalova P, Tircova B, Sliz K, Mikus P. Fast and sensitive screening of oxandrolone and its major metabolite 17-epi-oxandrolone in human urine by UHPLC-MS/MS with on-line SPE sample pretreatment. Molecules, Volume 26, Issue 2, 2021, Article number 480. DOI: 10.3390/molecules26020480.

Kertys M, Grendar M, Kosutova P, Mokra D, Mokry J. Plasma based targeted metabolomic analysis reveals alterations of phosphatidylcholines and oxidative stress markers in guinea pig model of allergic asthma. Biochimica et Biophysica Acta-Molecular Basis of Disease, Volume 1866, Issue 1, 2020, Article number 165572. DOI: 10.1016/j.bbadis.2019.165572.

Kertys M, Grendar M, Horak V, Zidekova N, Kupcova Skalnikova H, Mokry J, Halasova E, Strnadel J. Metabolomic characterisation of progression and spontaneous regression of melanoma in the melanoma-bearing Libechov minipig model. Melanoma Research, Volume 31, Issue 2, 2021, Pages 140-151. doi: 10.1097/CMR.0000000000000722.

Mokry J, Urbanova A, Medvedova I, Kertys M, Mikolka P, Kosutova P, Mokra D. Effects of tadalafil (PDE5 inhibitor) and roflumilast (PDE4 inhibitor) on airway reactivity and markers of inflammation in ovalbumin-induced airway hyperresponsiveness in guinea pigs. Journal of Physiology and Pharmacology, Volume 68, Issue 5, 2017, Pages 721-730.

Mokry J, Urbanova A, Kertys M, Mokra D. Inhibitors of phosphodiesterases in the treatment of cough. Respiratory Physiology & Neurobiology, Volume 257, 2018, Pages 107-114. DOI: 10.1016/j.resp.2018.01.008.