Martinské centrum pre biomedicínu - BioMed Martin

“Martinské centrum pre biomedicínu je najväčším a najvýznamnejším projektom Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. Jeho vybudovaním sa otvorili nové možnosti výskumu, vývoja a inovácie v oblasti zdravia”.

Martina Antošová, vedúca manažérka projektu

O nás

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine - Martinské centrum pre biomedicínu

Malá hora 4, 036 01 Martin, Slovensko

Moderná, dynamicky sa rozvíjajúca
infraštruktúra výskumu a vývoja.

Martinské centrum pre biomedicínu je interdisciplinárne pracovisko, v ktorom vedecké tímy uskutočňujú teoretický a klinický výskum zameraný na najaktuálnejšie, zdravie ohrozujúce výzvy využívajúc možnosti súčasnej biomedicíny a biotechnológií. Výskumné centrum sa sústreďuje tiež na vývoj nových diagnostických a terapeutických metód, predovšetkým v oblasti neurovied, onkológie, respirológie a regeneratívnej medicíny.

Naše ciele

01

Zachytiť progresívne trendy vo vede.

02

Podporiť koncentráciu vedeckých tímov.

03

Zabrániť neefektivite a rozdrobenosti výskumu.

04

Zaistiť úzke prepojenie medzi experimentálnymi výsledkami a ich uplatnením v klinickej praxi.

05

Upevniť postavenie JLF UK v domácom a medzinárodnom meradle.

Vývoj vedeckého výskumu

Centrum predstavuje prvotriedne európske výskumné pracovisko, ktoré uplatňuje najmodernejšie metódy v experimentoch a klinickej praxi v hlavných výskumných oblastiach. Patria medzi ne metódy molekulárnej diagnostiky vrátane sekvenovania celého genómu, metód proteomiky a metabolomiky, farmakokinetickej a toxikologickej analýzy, ako aj metódy na analýzu autonómnej nervovej sústavy či choroby dýchacích ciest u dospelých a detí.