Laboratórium bunkových kultúr a regeneračnej medicíny

O laboratóriu

Laboratórium sa zameriava na kultivácie rôznych typov ľudských buniek, ako primárnych kultúr tak aj komerčne dostupných bunkových línií. Hlavným predmetom nášho výskumu sú ľudské zubné kmeňové bunky, ktoré majú vysoký potenciál v oblasti regeneratívnej medicíny a pri autológnych transplantáciách.

Tieto bunky sa stali aj základom našej „Biobanky dospelých kmeňových buniek.“ Úspešne sme etablovali metódy izolácie, in vitro kultivácie, fenotypovej charakterizácie, analýz biologických, biochemických, molekulárnych vlastností zubných kmeňových buniek. Modernými metódami analyzujeme komplexné profily mikroRNA a proteínov, ktoré sú špecifické pre procesy diferenciácie zubných kmeňových buniek s potenciálom pre cielenú regeneráciu orálnych tkanív.

Študujeme vplyv rôznych typov organických zlúčenín na jednotlivé bunkové procesy kmeňových buniek a na reguláciu bunkového metabolizmu s dôrazom na aplikovaný výskum v oblasti liečby defektov zubných tkanív.

Vytvárame nové bunkové línie zo zubných kmeňových buniek kultivovaných v 3D podmienkach využitím biopolymérov s potenciálom pre budúce výskumné a komerčné účely. Našou prioritou je implementácia získaných výsledkov zo základného medicínskeho výskumu do klinickej praxe.

Zamestnanci

 • Vedúca laboratória: Mgr. Henrieta Škovierová, PhD. henrieta.skovierova@uniba.sk 043/2633904
 
 • Vedecko-výskumní pracovníci:
  Ing. Slavomíra Nováková, PhD.
  Ing. Miroslava Šarlinová, PhD.

Videoprehliadka

Prezrite si videoprehliadku nášho Laboratória bunkových kultúr a regeneračnej medicíny.

Infraštruktúra laboratória

Vďaka modernému a vysoko-kvalitnému prístrojovému vybaveniu vieme špecifikovať kultivované bunky, charakterizovať ich na biologickej, cytologickej a molekulárnej úrovni. Ide o nasledovné prístroje:

 1. Laminárne boxy IIA triedy sa využívajú pri spracovaní primárnych kultúr ako aj bunkových línií pri striktnom udržiavaní aseptických podmienok. Spolu s CO2 inkubátormi, svetelným mikroskopom, chladenou centrifúgou a počítačom buniek tvoria základné prístrojové vybavenie bunkového laboratóriá.
 2. Fluorescenčný skenovací mikroskop pre vysokokvalitný skríning vzoriek, ktorý veľmi efektívne kombinuje dve základné charakteristiky, a to je kvalita obrázku a rýchlosť zobrazovania. Tento automatický systém sa využíva pri počítaní buniek, analýze bunkového cyklu, bunkovej morfológie a proteínovej expresie.
 3. Mikrodisekčný prístroj je vysokokvalitný fluorescenčný invertovaný mikroskop umožňujúci disekciu kultivovaných živých buniek ako z platničiek tak aj z tkaniva pre následné kultivácie. Taktiež aj na disekciu z parafínových a kryostatických rezov, pričom disekciu na subcelulárnej úrovni je možné využiť pre mikromanipulácie (bunková fúzia a laserové mikroinjekcie).

Virtuálna prehliadka

Predstavujeme vám virtuálnu prehliadku nášho moderného laboratória bunkových kultúr a regeneračnej medicíny.

Riešené projekty

 1. ITMS 304011P09; „Posilnenie výskumno-vývojovej kapacity Slovensko-českého cezhraničného regiónu v oblasti plazmových technológií pre medicínske použitie.“ (V spolupráci s ŽU a VUT Brno).

 2. APVV-15-0217; „Molekulové mechanizmy vplyvu statínov na inhibíciu, proliferáciu a diferenciáciu vybraných kmeňových a nádorových buniek a ich aplikácia v regeneračnej medicíne.“ (V spolupráci s LF UK).

 3. APVV-17-0345; „Výskum optimalizačných postupov na zlepšenie prenosových bezpečnostných a spoľahlivých vlastností WET systémov.“
  (V spolupráci s FEIT ŽU).

 4. VEGA 1/018/17; „Charakterizácia a proteomická analýza zubných kmeňových a z nich diferencovaných buniek.“

Najvýznamnejšie publikácie

Okajcekova T, Strnadel J, Pokusa M, Zahumenska R, Janickova M, Halasova E, Skovierova H. A Comparative In Vitro Analysis of the Osteogenic Potential of Human Dental Pulp Stem Cells Using Various Differentiation Conditions. Int J Mol Sci 2020; 21(7):2280. doi: 10.3390/ijms21072280

Nova Z, Skovierova H, Strnadel J, Halasova E, Calkovska A. Short-term vs long-term culture of A549 cells for evaluating the effects of Lipopolysaccharide on oxidative stress, surfactant proteins and cathelicidin LL-37. Int J Mol Sci 2020; 21,1148. doi: 10.3390/ijms21031148

Braný D, Dvorská D, Halašová E, Škovierová H. Cold Atmospheric Plasma: A Powerful Tool for Modern Medicine. Int J Mol Sci. 2020;21(8):2932. doi: 10.3390/ijms21082932

Nováková S, Šubr Z, Kováč A, Fialová I, Beke G, Danchenko M. Cucumber mosaic virus resistance: Comparative proteomics of contrasting Cucumis sativus cultivars after long-term infection. J Proteom 2020; 214:103626. doi: 10.1016/j.jprot.2019.103626

Halašová E, Tóthová B, Pavelek M, Okajčeková T, Kmeťová Sivoňová M, Špánik P, Frivaldský M, Škovierová H. Effect of acute intermediate frequency electromagnetic field exposure on human neural cells. ELEKTRO 2020. doi: 10.1109/ELEKTRO49696.2020.9130239

Škovierová H, Okajčeková T, Strnádel J, Vidomanová E, Halašová E. Molecular regulation of epithelial- to-mesenchymal transition in tumorigenesis. Int J Mol Med 2018; 41(3):1187-1200. doi: 10.4149/neo_2018_180430N281

Sopková J, Vidomanová E, Strnádel J, Škovierová H, Halašová E. The role of statins as therapeutic agents in cancer. Gen Physiol Biophys 2017; 36(5):501-511. doi: 10.4149/gpb_2017045

Škovierová H, Vidomanová E, Mahmood S, Sopková J, Drgová A, Červeňová T, Halašová E, Lehotský J. The Molecular and Cellular Effect of Homocysteine Metabolism Imbalance on Human Health. Int J Mol Sci 2016; 17(10); pii: E1733. doi: 10.3390/ijms17101733

Sarlinova M, Halasa M, Mistuna M, Musak L, Iliev R, Slaby O, Mazuchova J, Valentova V, Plank L, Halasova E. miR-21, miR-221 and miR-150 are deregulated in peripheral blood of patients with colorectal cancer. Anticancer Res 2016; 36(10):5449-5454. doi: 10.21873/anticanres.11124

Škovierová H, Mahmood S, Blahovcová E, Hatok J, Lehotský J, Murín R. Effect of homocysteine on survival of human glial cells. Physiol Res 2015; 64(5):747-754. doi: 10.33549/physiolres.932897