Laboratórium bunkových kultúr a regeneračnej medicíny

O laboratóriu

Regeneračná medicína je multidisciplinárna oblasť, ktorá vychádza z poznatkov biológie, medicíny a inžinierskej technológie. Jej cieľom je vyvíjať biologické náhrady, ktoré využívajú kmeňové bunky rastúce na špeciálnych materiáloch v prítomnosti aktívnych látok pre efektívne nahradenie poškodenej časti tkaniva. Zubné kmeňové bunky sú vhodným kandidátom pre aplikácie v regeneračnej medicíne, lebo je k nim relatívne jednoduchý prístup, majú veľmi dobrú schopnosť proliferácie a dokážu diferencovať do viacerých typov tkanív.

V laboratóriu skúmame biologické vlastnosti a diferenciačný potenciál ľudských zubných kmeňových buniek získaných z mliečnych a dospelých zubov. Tieto bunky sú súčasťou našej „Biobanky dospelých kmeňových buniek.“ Úspešne sme etablovali metódy izolácie, in vitro kultivácie, fenotypovej charakterizácie, analýz biologických, biochemických a molekulárnych vlastností zubných kmeňových buniek. Modernými metódami analyzujeme komplexné profily mikroRNA a proteínov, ktoré sú špecifické pre procesy diferenciácie zubných kmeňových buniek. Vytvárame nové bunkové línie zo zubných kmeňových buniek kultivovaných v 3D podmienkach využitím polymérov pre budúce výskumné a komerčné účely. Našou prioritou je implementácia získaných výsledkov zo základného medicínskeho výskumu do klinickej praxe. Sme prvým pracoviskom na Slovensku, ktoré sa špecializuje na výskum zubných kmeňových buniek a ich dlhodobému uchovávaniu.

Zároveň sa zameriavame na kultivácie rôznych typov ľudských buniek, ako primárnych kultúr tak aj dostupných bunkových línií (zdravých a nádorových) s cieľom identifikovať nové účinné protinádorové látky a analyzovať vplyv fyzikálnych efektorov (žiarenie, plazma) na bunky.

Ponúkame možnosť praktického tréningu pri izolácii základných makromolekúl (DNA, RNA, mikroRNA z rôznych typov biologického materiálu), proteínových analýz, a to pomocou Western blotu s následnou imunodetekciou alebo proteínových čipov, histologického a imunofluorescenčného farbenia bunkových preparátov. Vedieme konzultácie v oblasti dizajnovania experimentov pre „omics“ analýzy mikroRNA a proteínov ako aj pre genotypizáciu DNA/RNA variantov metódou PCR s rôznymi druhmi detekcie.

Zamestnanci

 • Vedúca laboratória:
  Mgr. Henrieta Škovierová, PhD.
  henrieta.skovierova@uniba.sk
  043/2633904
 • Vedecko-výskumní pracovníci:
  Ing. Zuzana Hatoková, PhD.
  Ing. Slavomíra Nováková, PhD.
  Ing. Miroslava Šarlinová, PhD.
 • Doktorandi:
  Mgr. Bibiána Baďurová
  Mgr. Veronika Kucháriková
 • Vedecko-technická pracovníčka:
  Bc. Tereza Pavlišová

Videoprehliadka

Prezrite si videoprehliadku nášho Laboratória bunkových kultúr a regeneračnej medicíny.

Infraštruktúra laboratória

Vďaka modernému a vysoko-kvalitnému prístrojovému vybaveniu charakterizujeme kultivované bunky na biologickej, molekulárnej a cytologickej úrovni. Ide o  prístroje: laminárne boxy BSL-2, CO2 inkubátory, svetelný mikroskop, chladené centrifúgy a počítač buniek, ktoré tvoria základné prístrojové vybavenie nášho bunkového laboratóriá. Pri molekulárno-biologických analýzach využívame PCR a qPCR termocykléry, aparatúry na agarózové/ SDS-PAGE analýzy a Western blot prenosy, čítačku Elisa platní, fluorescenčný skenovací mikroskop WiScan Hermes a mikrodisekčný prístroj mmiCellCut Plus.

Virtuálna prehliadka

Predstavujeme vám virtuálnu prehliadku nášho moderného laboratória bunkových kultúr a regeneračnej medicíny.

Riešené projekty

 1. ITMS 304011P09; „Posilnenie výskumno-vývojovej kapacity Slovensko-českého cezhraničného regiónu v oblasti plazmových technológií pre medicínske použitie.“ (V spolupráci s ŽU a VUT Brno).

 2. APVV-15-0217; „Molekulové mechanizmy vplyvu statínov na inhibíciu, proliferáciu a diferenciáciu vybraných kmeňových a nádorových buniek a ich aplikácia v regeneračnej medicíne.“ (V spolupráci s LF UK).

 3. APVV-17-0345; „Výskum optimalizačných postupov na zlepšenie prenosových bezpečnostných a spoľahlivých vlastností WET systémov.“
  (V spolupráci s FEIT ŽU).

 4. VEGA 1/0178/17; „Charakterizácia a proteomická analýza zubných kmeňových a z nich diferencovaných buniek.“

 5. VEGA 1/0310/21; „Vytvorenie nových 3D modelov z ľudských dospelých zubných kmeňových buniek na štúdium procesov osteodiferenciácie ,porovnanie ich biologických vlastností s 2D modelmi a výskum ich molekulárnych a biochemických procesov pri liečbe defektov kostného tkaniva.“

 6. VEGA 1/0313/21; „Komparatívna proteomická a metabolomická analýza fibroblastov s viacerými typmi ľudských mezenchymálnych kmeňových buniek.“

Najvýznamnejšie publikácie

Nováková S, Danchenko M, Okajčeková T, Baranovičová E, Kováč A, Grendár M, Beke G, Pálešová J, Strnádel J, Janíčková M, Halašová E, Škovierová H. Comparative Proteomic and Metabolomic Analysis of Human Osteoblasts, Differentiated from Dental Pulp Stem Cells, Hinted Crucial Signaling Pathways Promoting Osteogenesis. Int J Mol Sci 2021; 22(15):7908. doi: 10.3390/ijms22157908

Škovierová H, Pavelek M, Okajčeková T, Pálešová J, Strnádel J, Špánik P, Halašová E, Frivaldský M. The Biocompatibility of Wireless Power Charging System on Human Neural Cells. App Sci 2021; 21(8):3611. doi.org/10.3390/app11083611

Sarlinova M, Baranovicova E, Skalicanova M, Dzian A, Petras M, Lehotsky J, Kalenska D, Racay P, Matakova T, Halasova E. Metabolomic profiling of blood plasma of patients with lung cancer and malignant tumors with metastasis in the lungs showed similar features and promising statistical discrimination against controls. Neoplasma 2021; 68(4):852-860. doi: 10.4149/neo_2021_210103N3

Okajcekova T, Strnadel J, Pokusa M, Zahumenska R, Janickova M, Halasova E, Skovierova H. A Comparative In Vitro Analysis of the Osteogenic Potential of Human Dental Pulp Stem Cells Using Various Differentiation Conditions. Int J Mol Sci 2020; 21(7):2280. doi: 10.3390/ijms21072280

Nova Z, Skovierova H, Strnadel J, Halasova E, Calkovska A. Short-term vs long-term culture of A549 cells for evaluating the effects of Lipopolysaccharide on oxidative stress, surfactant proteins and cathelicidin LL-37. Int J Mol Sci 2020; 21,1148. doi: 10.3390/ijms21031148

Braný D, Dvorská D, Halašová E, Škovierová H. Cold Atmospheric Plasma: A Powerful Tool for Modern Medicine. Int J Mol Sci. 2020;21(8):2932. doi: 10.3390/ijms21082932

Nováková S, Šubr Z, Kováč A, Fialová I, Beke G, Danchenko M. Cucumber mosaic virus resistance: Comparative proteomics of contrasting Cucumis sativus cultivars after long-term infection. J Proteom 2020; 214:103626. doi: 10.1016/j.jprot.2019.103626

Halašová E, Tóthová B, Pavelek M, Okajčeková T, Kmeťová Sivoňová M, Špánik P, Frivaldský M, Škovierová H. Effect of acute intermediate frequency electromagnetic field exposure on human neural cells. ELEKTRO 2020. doi: 10.1109/ELEKTRO49696.2020.9130239

Škovierová H, Okajčeková T, Strnádel J, Vidomanová E, Halašová E. Molecular regulation of epithelial- to-mesenchymal transition in tumorigenesis. Int J Mol Med 2018; 41(3):1187-1200. doi: 10.4149/neo_2018_180430N281

Sopková J, Vidomanová E, Strnádel J, Škovierová H, Halašová E. The role of statins as therapeutic agents in cancer. Gen Physiol Biophys 2017; 36(5):501-511. doi: 10.4149/gpb_2017045

Škovierová H, Vidomanová E, Mahmood S, Sopková J, Drgová A, Červeňová T, Halašová E, Lehotský J. The Molecular and Cellular Effect of Homocysteine Metabolism Imbalance on Human Health. Int J Mol Sci 2016; 17(10); pii: E1733. doi: 10.3390/ijms17101733

Sarlinova M, Halasa M, Mistuna M, Musak L, Iliev R, Slaby O, Mazuchova J, Valentova V, Plank L, Halasova E. miR-21, miR-221 and miR-150 are deregulated in peripheral blood of patients with colorectal cancer. Anticancer Res 2016; 36(10):5449-5454. doi: 10.21873/anticanres.11124

Škovierová H, Mahmood S, Blahovcová E, Hatok J, Lehotský J, Murín R. Effect of homocysteine on survival of human glial cells. Physiol Res 2015; 64(5):747-754. doi: 10.33549/physiolres.932897